Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1809/90

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/117/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/116/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/115/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego  XVII Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa" i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/114/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/113/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/112/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 7 marca 2018 r., na realizację zadań publicznych w 2018 roku

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/111/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050/146/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do zawierania umów dzierżawy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, utworzonymi w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/110/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/44/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie trybu i terminów przekazywania pobranych dochodów przez podległe jednostki budżetowe oraz wydziały merytoryczne Urzędu Miasta

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/109/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych  samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2017 rok

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2529/16

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/106/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 440/119, nr 306/7, nr 434/120, nr 433/120, nr 492/47.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2018r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy”

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w jednostkach organizacyjnych Miasta Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/103/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych nieruchomości położonych w Tychach

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/102/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/101/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/100/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/99/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 1717/90

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0072 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2788/65 o powierzchni 733 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnyej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/97/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/96/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/33/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – III etap”

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/95/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie miejskim na terenie Miasta Tychy

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/94/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta Tychy

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/92/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  15 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 3007

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/91/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/87/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Murarskiej i Dojazdowej w Tychach

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/89/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych pod nazwą Dom Hospicyjny, z siedzibą w Tychach przy ul. Żorskiej 17

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/88/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/54/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie  utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Tychy w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Murarskiej i Dojazdowej w Tychach

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/86/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/135/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/85/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Tychach

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/83/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach w roku 2018

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/82/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/358/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs

38

ZARZĄDZENIE Nr 0050/81/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

39

ZARZĄDZENIE Nr 0050/80/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 marca 2018 r.w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Obywatelskiej i ul. Jagodowej

Powrót