Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/78/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/77/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/76/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/75/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu do współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/74/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie sposobu realizacji zadań współfinansowanych ze środków z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/73/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2017/2018

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 1287/32

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/71/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1034/44

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/70/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/69/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/54/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie tych nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/68/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/18PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 21 lutego 2018 r.w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/66/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/65/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0268 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1171/90 o powierzchni 1529 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnyej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/64/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0244 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1171/90 o powierzchni 1529 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnyej nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/63/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pn. „Tyskie Inicjatywy Kulturalne”

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/62/2018 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 5930/110 położonej w obrębie ul. Świerkowej

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/61/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 403/73 oraz 357/74

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/326/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2018 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/59/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/58/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/57/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, realizację działań termomodernizacyjnych oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/56/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1007/38

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/54/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie tych nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/53/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o  udzielenie zamówienia na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/52/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania i zasad działania zespołu ds. obsługi modułu do zgłaszania usterek działającego w ramach aplikacji Treespot Tychy i podstrony miasta www.zglosusterke.umtychy.pl.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/51/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/50/2018 PREZYDENTA  MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejsca noclegowego w Noclegowni Miejskiej w Tychach przez osoby bezdomne spoza terenu gminy w 2018 r.

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przekazania garaży w administrowanie

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/48/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przekazania w administrowanie części działki nr 51/11

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/47/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2676/1 i 2678/1 położone w Tychach przy ul. Lawendowej

32

ZARZĄDZENIE NR0050/46/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rozbudowy cmentarza komunalnego w Tychach przy ul. Barwnej

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/45/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracyw Tychach

Powrót