Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/364/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2018-2019.

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/360/2018 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy do przeprowadzenia wspólnego postępowania i zawarcia umowy ramowej w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/358/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 24 października 2018 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonych w Tychach  

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/356/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 24 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2791/37

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/353/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Miasta Tychy oraz powołania komisji przetargowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/352/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, realizację działań termomodernizacyjnych oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych  w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/351/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 października 2018r. w sprawie przygotowania i prowadzenia „Akcji Zima 2018/2019”

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/350/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach nieruchomości obejmującej część działki nr 658/13, położonej w Parku Miejskim Solidarności przy ul. Edukacji w Tychach

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/349/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/348/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/347/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/346/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 października 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/345/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr  5389/64

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/343/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/342/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 3 Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego w społeczeństwie

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/341/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/340/18PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 4 października 2018 r.w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/339/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 42 położonego w Tychach przy ulicy  Begonii wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Powrót