Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/44/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia ramowego planu realizacji działań krótkoterminowych dla miasta Tychy w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu

2

Zarządzenie Nr 0050/43/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/42/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/31/18 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do oddawania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, a będących w administrowaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/41/18PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 30 stycznia 2018 r.w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tychachi ustalenia jej regulaminu

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/40/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/39/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/38/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w roku 2018.

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/37/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 921/7

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, obejmującej działkę nr 2020/55, położonej w Tychach przy ul. Budowlanych na rzecz jej użytkownika wieczystego

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/35/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, klas czwartych i siódmych w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów oraz klas czwartych sportowych szkół podstawowych i klas siódmych dwujęzycznych szkół podstawowych,  prowadzonych przez Miasto Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/34/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2018/2019

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/33/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – III etap”

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/32/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/31/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do oddawania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, a będących w administrowaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/30/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie sposobu przekazywania informacji z rejestru mieszkańców miasta Tychy o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Przemysłowej

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/28/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Ziołowej

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/2718 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 921/7 położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/26/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy  na rok 2018

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/25/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej obejmującej  działki nr 792/13, 923/3, 920/7, 922/3

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/23/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/22/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Hlonda 69 - 71

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/21/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, obejmującej działkę nr 3222, położonej w Tychach przy ul. Kolejowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/20/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 4716/50.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 606/220

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/18/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 3261/1

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/17/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej MZK w Tychach w sytuacji wystąpienia przekroczenia szkodliwych substancji w powietrzu

30

ZARZĄDZENIE Nr 0050/15/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

31

ZARZĄDZENIE Nr 0050/14/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r.

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1500/37, 2332/37

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 256/2, 259/2, 262/2, 265/2, 310/3, 270/10, 272/11, 953/22, 943/22.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/11/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 256/2, 259/2, 262/2, 265/2, 310/3, 270/10, 272/11, 953/22, 943/22

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/10/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach

36

ZARZĄDZENIE Nr 0050/9/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 18 grudnia 2017 r., na realizację zadań publicznych w 2018 roku

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz placówek oświatowych w Tychach

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/7/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/6/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru realizatora zadań w ramach otwartego konkursu z zakresu zdrowia publicznego

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/5/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym 0,0018 części udziału w prawie własności działki nr 2812/65 o powierzchni 822 m2, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na powiększenie lokalu mieszkalnego

41

ZARZĄDZENIE Nr 0050/4/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 18 grudnia 2017 r., na realizację zadań publicznych w 2018 roku

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2018r. zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2018 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowe oraz ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018r.

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

Powrót