Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/281/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/280/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Projektowego w procesie centralizacji usług informatycznych w samorządzie miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/279/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/278/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/277/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/276/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/275/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych pod nazwą Dom Hospicyjny, z siedzibą w Tychach przy ul. Żorskiej 17

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/274/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/273/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/272/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/271/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/247/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości położonej przy ul. Harcerskiej i ul. Sublańskiej, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00013046/8

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/270/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 863/53 położona w Tychach przy ul. Szkolnej

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/269/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2017 r.w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/318/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2016 r. w sprawie stosowania w Urzędzie Miasta Tychy przepisów ustawy z dnia 8  marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/268/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/267/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

16

Zarządzenie Nr 0050/266/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Franciszka Zubrzyckiego w Tychach

17

Zarządzenie Nr 0050/265/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Tychach

18

Zarządzenie Nr 0050/264/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tychach

19

Zarządzenie Nr 0050/263/17 Prezydenta Miasta Tychy  z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach

20

Zarządzenie Nr 0050/262/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/261/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  21 sierpnia 2017 r. w sprawie udostępnienia Osiedlu Czułów działki nr 1734/27

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/260/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie czynności związanych z przekształceniem gimnazjów i zespołów w ośmioletnie szkoły podstawowe lub włączeniem gimnazjów do ośmioletnich szkół podstawowych

23

Zarządzenie Nr 0050/259/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum nr 6 w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/258/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej,  do obwodowej szkoły podstawowej i obwodowego gimnazjum.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/257/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

26

Zarządzenie Nr 0050/256/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2017/2018

27

Zarządzenie Nr 0050/255/17 Prezydenta Miasta Tychy z  dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2017-2020

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/254/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/253/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/252/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/251/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0080 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3325/18 o powierzchni 1908 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na powiększenie lokalu mieszkalnego.

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/250/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0175 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3325/18 o powierzchni 1908 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny.

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/249/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 4473/58

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości położonej przy ul. Żółkiewskiego, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00012787/7.

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/247/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 sierpnia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości położonej przy ul. Harcerskiej i ul. Sublańskiej, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00013046/8.

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/246/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”.

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/245/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/244/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przy nabywaniu na rzecz Gminy nieruchomości przeznaczonych na cele infrastruktury drogowej

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/243/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 16

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/242/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/220/17 z dnia 12.07.2017 r.

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/241/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

Powrót