Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/240/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5831/69 położona w Tychach przy ul. Drozdów

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/239/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/238/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w jednostkach organizacyjnych Miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/237/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/236/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/235/2017 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ul. Gilów (działka nr 5633/74)

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/234/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca  2017 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0277 części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 1297/90 o powierzchni 1169 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny.

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/233/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Zespołu Sterującego Wdrażaniem Strategii rozwoju kultury w mieście Tychy 2020+

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/232/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1293, 1456/32, 1458/32, 1438/32, 1471/32

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/231/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia listy geodetów - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Tychy w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/230/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 3772/99

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/229/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/228/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/227/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/226/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/225/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/224/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/223/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/222/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/221/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/220/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych nieruchomości położonych w Tychach.

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/219/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/218/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 3427/85

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/216/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1347/32

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/215/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/214/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 14 czerwca 2017 r., na realizację zadań publicznych w 2017 roku

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/213/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 5389/64

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/212/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pn. „Tyskie Inicjatywy Kulturalne BIS”

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/211/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/383/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2016 r.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/210/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 4157/68 położonej przy ul. Żorskiej ograniczonym prawem rzeczowym

Powrót