Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/209/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”.

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/208/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/207/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/206/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/205/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/204/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 2833/99

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/203/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 978/32

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/202/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/201/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/200/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/199/2017 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Piaskowej (działka nr 5904/105)

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/199a/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/12/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap”

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/198/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/197/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/196/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/195/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Tychy, możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy”

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/193/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/44/16 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia regulaminu działania

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/192/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach – etap I

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/191/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/190/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości zabudowanych położonych w Tychach użytkowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/189/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/188/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/187/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/186/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów części działek ozn. nr 755/70 i nr 610/13

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/185/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 4034/33, 3909/33, 5712/33.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/184/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie oddania 0,0198 części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 3325/18 o powierzchni 1908 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny.

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/183/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie oddania 0,0053 części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 3325/18 o powierzchni 1908 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na powiększenie lokalu mieszkalnego.

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/182/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie oddania 0,0182 części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 219/13 o powierzchni 1288 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na powiększeniem lokalu mieszkalnego.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/181/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie oddania 0,0045 części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 4185/33 o powierzchni 3146 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na powiększenie lokalu mieszkalnego.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Tychy.

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 5567/64

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/178/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej MZK w Tychach w trakcie Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/177/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jaśkowickiej w Tychach

Powrót