Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/144/ 2017 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/143/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/213/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Sportowej

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/142/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/12/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap”

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  

5

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050/140/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

 

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/139/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.  w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/138/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji systemów wczesnego ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania w mieście Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/137/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej MZK w Tychach w trakcie Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/136/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzania taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/135/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/134/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/133/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/97/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/132/17  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy 

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/130/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 kwietnia 2017  r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych nieruchomości położonych w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/129/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/41/2017 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 lutego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Małej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 766/144

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/128/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Batorego 4a, 4b, 6a, 6b, 8

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/127/2017 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 1567/14 położonej w obrębie ul. Wiejskiej

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/126/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Miodowej, będącą własnością Gminy Miasta Tychy oraz rozłożenia na raty opłaty za ustanowioną służebność drogową

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/125/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/124/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/123/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r.  w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

22

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050/122/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

 

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/121/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy, dotyczących wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego, Potoku Nowotyskiego i linii kolejowej w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/118/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/117/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie służebności drogi na nieruchomości położonej przy ul. Wiązowej

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/116/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2017 r.w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Wojska Polskiego 8

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/115/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy za rok 2016

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/114/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2016

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/113/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2016

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/112/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2016

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/111/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2016

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/110/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2017 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/90/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/109/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/45/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia  10 lutego 2017 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania środków budżetowych na wydatki jednostek budżetowych miasta oraz dokonywania zmian w budżecie miasta dla wszystkich dysponentów środków

Powrót