Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/64/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 4021/95

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/63/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/62/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/61/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 3269

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/59/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/58/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2017 r w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

8

ZARZĄDZENIE NR 00050/57/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/1/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania obowiązującego przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/56/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/55/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówek oświatowych prowadzących przez miasto Tychy oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2017 roku

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/54/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu ,,Zielone podwórka’’

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/53/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/52/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/51/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/50/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 863/26, 712/26, 864/26

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw współpracy przy realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/48/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Tychy

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/47/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/46/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/45/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania środków budżetowych na wydatki jednostek budżetowych miasta oraz dokonywania zmian w budżecie miasta dla wszystkich dysponentów środków

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/44/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania pobranych dochodów przez podległe jednostki budżetowe oraz wydziały merytoryczne Urzędu Miasta

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/43/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach - w zakresie części projektu planu miejscowego oznaczonych na rysunku projektu planu

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/42/2017 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ul. Kościelnej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/41/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Małej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 766/144

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/40/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/39/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1974/91

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/38/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1971/83

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/37/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie oddania 0,0065 części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 4486/70 o powierzchni 613 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie przekazania w administrowanie budynku położonego w Tychach przy ulicy Edukacji

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/35/2017 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejsca noclegowego w Noclegowni Miejskiej w Tychach przez osoby bezdomne spoza terenu gminy w 2017 r.

Powrót