Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/405/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do zawarcia umowy w sprawie utrzymania oprogramowania oraz świadczenia asysty technicznej w zakresie działania Systemu Obsługi Stołówek w roku 2018 i w latach następnych na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/404/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/403/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/402/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4724/74 oraz udziału w wysokości ½ części w prawie własności działki nr 4726/74 położonych w Tychach przy ul. Drozdów

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/401/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1087/120, 1358/120, 1086/120, 1085/120

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/400/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 1501/46, położonej w Tychach przy ul. Gen. de Gaulle’a.

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/399/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanych  położonych w Tychach przy ul. Kard. Hlonda 1 i ul. Szkolnej 94

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/398/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 4721/74 i nr 4722/74 położonych w Tychach przy ul. Drozdów

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/396/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/395/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/394/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonych w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/393/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz określenia zasad i trybu jego działania, określenia harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r., formularza zgłoszeniowego z propozycją projektu do Budżetu Partycypacyjnego, Okręgów Konsultacyjnych wraz z Punktami Konsultacyjnymi

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/392/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/391/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 1 grudnia 2017 r., na realizację zadań publicznych w 2018 roku

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/390/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2017 r.  sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/389/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach oraz zmiany Zarządzenia Nr 0050/56/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/388/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/387/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/386/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/385/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 lipca 2017 r. nr 0050/231/17 w sprawie utworzenia listy geodetów - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Tychy w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/384/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług komunikacji publicznej świadczonych przez Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/383/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Tyski Sport Spółkę Akcyjną w Tychach.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/382/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/381/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług komunikacji publicznej świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/380/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad korzystania z usług publicznych świadczonych przez Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach w zakresie gospodarki odpadami

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/379/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/209/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 września 2013 r. dotyczącego utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Tychy

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/378/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Oczyszczalnia Ścieków „Czułów” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/377/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0028 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2428/65 o powierzchni 2121 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/376/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0323 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1110/90 o powierzchni 374 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/375/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0071 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3325/18 o powierzchni 1908 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny.

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/374/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0032 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3325/18 o powierzchni 1908 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny.

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/373/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0006 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 4045/70 o powierzchni 1569 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/372/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

35

ZARZĄDZENIE Nr 0050/371/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/370/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/369/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1053/46.

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/368/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 4021/95.

39

ZARZĄDZENIE Nr 0050/367/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

40

ZARZĄDZENIE Nr 0050/366/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/365/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudnia 2017 r w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2018-2022.

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/364/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przy ul. Batorego 57.

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/363/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/362/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2017 r.w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

45

ZARZĄDZENIE NR 0050/361/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu przetargu na oddanie w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy  o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2

46

ZARZĄDZENIE NR 0050/360/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz Rzeki Gostyni w Tychach – etap I.

47

ZARZĄDZENIE NR 0050/359/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 3119/104

Powrót