Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/332/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/331/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/330/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 27 października 2017 r. w sprawie udzielania upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Tychach do oddawania w najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy a będących w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/329/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/328/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 5620/70

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/327/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/326/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2018 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/325/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonych w Tychach

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/324/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/295/17 z dnia 28.09.2017 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/323/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2017 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0197 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 219/13 o powierzchni 1288 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/322/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/321/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/320/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 października 2017 r. w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2018 rok

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/319/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 października 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/318/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/317/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 października 2017r. w sprawie przygotowania i prowadzenia „Akcji Zima 2017/2018”.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/316/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, a będących w trwałym zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/315/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4723/74 oraz udziału w wysokości ½ części w prawie własności działki nr 4726/74 położonych w Tychach przy ul. Drozdów

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/314/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2017 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4725/74 położona w Tychach przy ul. Drozdów

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/313/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/312/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/311/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Miasta Tychy oraz powołania komisji przetargowej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/310/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/439/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Miasta i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/309/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1836/90

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/308/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2017 r. w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej MZK w Tychach w dniu 1 listopada 2017 roku

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/307/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2017r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przy ul. Batorego 57

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/306/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach nieruchomości obejmującej część działki nr 658/13, położonej w Parku Miejskim przy ul. Edukacji w Tychach

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/305/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 października 2017 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0183 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2717/61 o powierzchni 366 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/304/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 888/54

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/303/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 października 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/302/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach

Powrót