Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/34/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/33/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/32/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 5497/74

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/31/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/30/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Żorskiej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/28/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/386/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w roku 2017

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/27/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach oznaczonej jako działki nr 3361/4, 1249/12

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/26/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach oznaczonej jako działki nr 2520/20, 2521/20, 2369/20

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/25/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 19 stycznia 2017 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/226/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych nieruchomości położonych w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/23/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych

13

ZARZĄDZERNIE NR 0050/22/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tychach i ustalenia jej regulaminu.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/21/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących działkę nr 1034/44 oraz części działek nr 2718/48, 2315/26

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/20/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 3149/50

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 4222/70

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/18/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/17/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia niewykonanych zarządzeń z zakresu gospodarki nieruchomościami

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/14/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego uzyskanych przez Gminę Miasta Tychy w drodze dziedziczenia

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – II etap”

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/11/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 420/5

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/10/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 3780/70

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/9/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Wojska Polskiego 8

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/7/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie powołania w Mieście Tychy pełnomocnika ds. koordynowania i rozwoju ruchu rowerowego oraz zespołu zadaniowego ds. ścieżek rowerowych

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/6/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2017r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami finansowanych z dotacji bydżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/5/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy ma 2017 r . w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017r.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/4/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania zasad i trybu przyznawania zwolnień z opłat za przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Tychy

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 1717/90

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania obowiązującego przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Powrót