Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/350/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach – samorządowej instytucji kultury

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/349/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/348/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/347/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/346/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2016 r. w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2017 rok

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/345/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu” dla uczniów tyskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/344/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/343/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 172

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/342/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/320/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej dla przyznania stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”

10

ZARZADZENIE NR 0050/341/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/340/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/339/16PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/338/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów  nieruchomości położonych w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/337/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 929/64 o powierzchni 670 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/336/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 3492/33 o powierzchni 1126 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/335/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 1034/90 o powierzchni 1000 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/334/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych nieruchomości położonych w Tychach

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/332/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/331/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Wieniawskiego

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/330/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o  przyznanie stypendium Miasta Tychy dla uczniów tyskich szkół zawodowych pod nazwą „Lider zawodu”

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/329/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/328/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/327/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 4354/85

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/326/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 3653/65

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/325/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych nieruchomości położonych w Tychach 

27

ZARZĄDZANIE NR 0050/324/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego położonego przy ul. Stefana Batorego 63 w Tychach

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/323/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/322/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego za wyjątkiem zawarcia umowy na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/321/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/68/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy – etap pierwszy

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/320/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/396/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy – etap pierwszy

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/319/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz określania trybu jej pracy

33

ZARZĄDZENIE Nr 0050/318/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2016 r. w sprawie stosowania w Urzędzie Miasta Tychy przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/317/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o  przyznanie stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/316/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/315/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 4476/33

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/314/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Zgody, będącą własnością Gminy Tychy

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/313/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 4521/33

Powrót