Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/312/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia mgr Doroty Gnacik dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych z terenu miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/311/ 16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania dyrektora Teatru Małego w Tychach – samorządowej artystycznej instytucji kultury

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/310/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/309/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/308/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia kompetencji i odpowiedzialności w zakresie przekazywania i rozliczania środków finansowych dla placówek oświatowych miasta

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/307/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/429/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 grudnia 2014 w sprawie przekazywania dotacji i ich rozliczania

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/306/16  PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/305/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 311/14

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/304/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków  budżetu miasta Tychy na 2016 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/303/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 3346/33 o powierzchni 1109 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/302/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy.

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/302a/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/301/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/300/ 16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/44/16 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia regulaminu działania

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/299/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/123/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Tychy.

16

Zarządzenie Nr 0050/298/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Teatru Małego w Tychach oraz określenia trybu jej pracy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/297/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/296/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/295/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/294/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 935/122

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/293/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 433/120, 492/47

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/292/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie udostępnienia Osiedlu Czułów działki nr 1734/27

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/291/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/274/2016 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/290/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/289/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/288/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11.08.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/287/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 543/387

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/286/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Programu „3+ Liczna Rodzina”

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/285/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy regulaminu Programu „Aktywni 60+”

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/284/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/283/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, do obwodowej szkoły podstawowej i obwodowego gimnazjum

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/282/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do Zarządzenia nr 0050/133/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/281/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do wyrażania zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem a posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/280/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2016/2017

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/279/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2661/1

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/278/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/277/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

Powrót