Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/146/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/145/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/144/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/143/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/142/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w procesie tworzenia Centrum Usług Wspólnych Samorządu Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/141/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na najem powierzchni w budynku gminnym posadowionym w Tychach przy al. Piłsudskiego

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/140/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej części działek ozn. nr: 3968/68, 3970/68, 1886/68, 1889/68

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/139/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 3500/65 o pow. 1190 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/138/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ścieżek rowerowych w Mieście Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/137/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/136/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/135/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/134/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów rzedszkoli i szkół w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/133/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/132/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie opracowania arkusza organizacji pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach na rok szkolny 2016/2017

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/131/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości nr 5829/26 i 5830/26 położonej w Tychach przy ul. Kopernika

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/130/2016 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 3486/110 położonej w obrębie ul. Świerkowej

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/129/2016 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 1958/110 położonej w obrębie ul. Świerkowej

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/128/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050/101/16 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie powołania zespołu do spraw konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie wstąpienia przez miasto do Związku Metropolitalnego

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/127/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2016 r.  w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Skarbu Państwa na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/126/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Gminy na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/125/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w administrowanie udziałów w zabudowanych nieruchomościach położonych w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/124/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/123/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap pierwszy

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/122/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki ozn. nr 1717/90

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/121/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Czystej 3-7

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 796/69 położonej w rejonie ulic Spacerowej i Małej Alei Róż ograniczonym prawem rzeczowym

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/119/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/118/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/117/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/116/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 151/12/10 dotyczącego zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu

32

ZARZĄDZENIE Nr 0050/115/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

33

ZARZĄDZENIE Nr 0050/114/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/113/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Mąkołowskiej

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/112/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/111/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/110/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostek Gminy Tychy do udziału we wspólnym przetargu na zakup energii elektrycznej w latach 2017 - 2018

38

ZARZĄDZENIE Nr 0050/109/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2015

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy, na okres do 3 lat

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/106/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 4 kwietnia 2016 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/226/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/103/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

45

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia wyboru partnera/partnerów do wspólnego opracowania i realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót