Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/101/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu do spraw konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie wstąpienia przez miasto do Związku Metropolitalnego

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/100/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/99/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/98/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/97/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/96/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/95/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2015 rok

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/94/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XIV Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2015

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/92/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2015/2016

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/91/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/90/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/89/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/88/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy pod usługi rozrywkowe

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/86/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2016r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy”

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/85/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania i zasad działania zespołu ds. obsługi modułu do zgłaszania usterek działającego w ramach aplikacji Treespot Tychy i podstrony miasta www.treespot.umtychy.pl.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2015

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/83/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie procedury postępowania przy nabywaniu nieruchomości do zasobu gminnego

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/82/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2015

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/81/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/80/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kulturypod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/16 PREZYDENTA miasta tychy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzania taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/78/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/77/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zbycia części udziału w prawie własności gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/76/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zbycia części udziału w prawie własności gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/75/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/74/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zbycia części udziału w prawie własności gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/73/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach w roku 2016

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach

31

ZARZĄDZENIE Nr 0050/71/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

32

ZARZĄDZENIE Nr 0050/70/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/69/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy z dnia 25 września 2009 r. oraz z dnia 29 stycznia 2013 r.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/68/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przekazania na cele statutowe Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Tychach nieruchomości  położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej 256

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/312/14 z dnia 17.09.2014 r. z późn. zm.

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/66/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przekazania w administrowanie udziałów w zabudowanych nieruchomościach położonych w Tychach

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/65/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Tychy – miasta na prawach powiatu  oraz opłat za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa bez tytułu prawnego

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/64/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/63/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przekazania na cele statutowe Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 100

Powrót