Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/62/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/61/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/59/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/8/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzielania z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy lokali  przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/58/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy, na okres do 3 lat

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/57/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/56/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/55/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i aktualizacji bazy gminnych ofert inwestycyjnych

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/54/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówek oświatowych prowadzących przez miasto Tychy oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2016 roku

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/53/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/52/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/51/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/50/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Rydla, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 708/489

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/49/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pn. „Tyskie Inicjatywy Kulturalne”

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/48/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miasta Tychy objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/47/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  23 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do  Szkoły Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tychach prowadzonym przez Miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/46/2016 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/45/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do  Przedszkola nr 30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tychach prowadzonego przez Miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/44/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia regulaminu działania

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/43/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/42/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/31/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/41/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/40/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/39/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz określenia zasad i trybu jego działania

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/38/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego powierzchni  stanowiącej część budynku położonego w Tychach przy al. Piłsudskiego 20 oraz ustalenia indywidualnej stawki najmu

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/37/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 luty 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2016 – 2017

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

28

Zarządzenie NR 0050/35/2016 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejsca noclegowego w Noclegowni Miejskiej w Tychach przez osoby bezdomne spoza terenu gminy w 2016r.

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/34/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/33/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęcia regulaminu jej pracy

Powrót