Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/443/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/442/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/441/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/440/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/439/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Miasta i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/438/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego po raz trzeci do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap pierwszy – w zakresie części projektu planu miejscowego poddanych konsultacjom społecznym

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/437/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/436/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Jagiełły

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/435/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur, dotyczących realizacji projektu pn.: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” w Urzędzie Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/434/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2016 r.powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. „Organizacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Tychy do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tychach od dnia 02.01.2017 r. do dnia 29.12.2017 r.”.

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/433/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/432/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2254/91

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/431/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/430/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfika budżetowej

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/429/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/428/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/427/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 4521/33

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/426/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/425/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz określenia zasad i trybu jego działania

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/424/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/423/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/422/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/421/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach – etap I

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/420/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/419/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/8/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzielania z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy lokali  przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne (z późn. zm.)

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/418/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5330/106 położona w Tychach przy ul. Szafirków

Powrót