Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/32/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/31/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/30/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/29/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/28/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/27/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/26/2016 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ul. Świerkowej

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/25/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/23/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/22/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/21/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/20/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/16PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 25 stycznia 2016 r.w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tychachi ustalenia jej regulaminu

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/18/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Narcyzów

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/17/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Leśnej

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Barwnej i ul. Cmentarnej 19

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie udzielania pomocy publicznej, składania sprawozdań z pomocy publicznej, pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie udzielanej przez jednostki organizacyjne oraz informacji o nieudzielaniu w danym okresie sprawozdawczym pomocy publicznej lub pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2016r. o zmianie zarządzenia nr 0050/31/14 z dnia 3 lutego 2014r.  w sprawie udostępniania danych z bazy informatycznej ewidencji ludności miasta Tychy - KSAT

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/2016 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ul. Świerkowej

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0151/221/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przejmowania, przekazywania i zagospodarowania majątku gminnych jednostek organizacyjnych oraz majątku podmiotów gospodarczych przekazywanego na rzecz Miasta

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/11/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2016

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/10/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/9/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/312/14 z dnia 17.09.2014 r.

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/8/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/7/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/6/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/5/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/4/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2016r.w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2016r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/54/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Tychy w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ul. Gen. Andersa

Powrót