Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIA NR 0050/121/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie  nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Barwnej

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/15 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 31 marca 2015 r.w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tychach i ustalenia jej regulaminu

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/117/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/116/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/115/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2015r. w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Brzozowej 12-16A

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/114/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Tychy na prawach powiatu na lata 2015 – 2017

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/113/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udziału pracowników Urzędu Miasta Tychy w wojewódzkim ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pk. "KWARANTANNA 2015"

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/112/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/111/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/110/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2014 rok

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/109/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  w Tychach w rejonie ul. Jagodowej

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy”

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/106/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2015 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2014

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2014

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/103/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Tychy do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania korespondencyjnego, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/101/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  20 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/100/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/99/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/97/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego  w Tychach przy ul. Budowlanych 69/B

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/96/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/95/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/94/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca  2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/92/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/91/2015 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ul. Rymarskiej

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  w Tychach w pasie drogowym ul. Olchowej

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/89/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Tychach

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/88/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie odwołania dyrektora Przedszkola nr 1 w Tychach

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/15 PREZYDENTA miasta tychy z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzania taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

36

ZARZĄDZENIE Nr 0050/85/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/62/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 marca 2013 r.

38

ZARZĄDZENIE Nr 0050/83/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

39

ZARZĄDZENIE Nr 0050/82/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/81/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/80/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Tychy.

42

ZARZĄDZENlE NR 0050/79/15 PREZYDENTA M|ASTA TYCHY z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego centrum kultury w Tychach za rok 2014

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/78/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 06 marca2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/77/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zasad przeprowadzenia głosowania na członków Tyskiej Rady Seniorów

45

ZARZĄDZENIE NR 0050/76/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach w roku 2015

46

ZARZĄDZENIE NR 0050/75/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

47

ZARZĄDZENIE NR 0050/74/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie określania zasad przeprowadzenia przetargów na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Tychy , al. Niepodległości 49

48

ZARZĄDZENIE NR 0050/73/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Wojska Polskiego 13-13a.

49

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Bohaterów Warszawy 34, ul. Brzozowej 15.

Powrót