Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/71/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/70/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/69/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/68/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy – etap pierwszy

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Samochodowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/66/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego. 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Serdecznej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/65/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych  w Tychach przy ul. Słonecznej i ul. Gen Bema

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/64/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Mąkołowieckiej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/63/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie oddania  w użytkowanie wieczyste części udziałów gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/62/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na okres do 3 lat

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/61/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/59/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Wojska Polskiego 18

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/58/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy.

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/57/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw obsługi spotkania oraz ustalenia wyników wyborów do Tyskiej Rady Seniorów

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/56/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/55/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/54/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Tychy w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/53/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/52/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/51/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/50/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/49/ 15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/48/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2015 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/47/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  w Tychach przy łączniku ul. Serdecznej i Oświęcimskiej

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów  zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/45/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/44/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Trzy Stawy 2-4-6 i  Grota-Roweckiego 25-27-29 w Tychach , wynajmowanych przez Gminę Miasta Tychy od Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/43/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Tychy.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/42/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  06 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/41/15  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  06 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

Powrót