Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/460/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/459/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/458/15  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/457/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/456/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia  2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/309/15 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonych w Tychach

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/455/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/454/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r.

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/453/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/452/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez działkę należącą do Gminy Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/451/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/450/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Harcerskiej

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/449/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Jordana

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/448/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Starokościelnej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/447/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Prostej

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/446/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Tychach

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/445/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Frycza Modrzewskiego

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/444/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/443/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie we współużytkowanie wieczyste działki nr 1766/90 oraz ustalenia szczegółowego zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Stefana Batorego 72-82

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/442/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/441/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/440/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa na cele umieszczenia infrastruktury sieciowej oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/439/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej i rozłożenia na raty opłaty za ustanowioną służebność drogową

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/438/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Tychach

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/437/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/436/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/435/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/434/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/433/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie służebności drogi na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 864/7, 2535/16 położonych przy ul. Przemysłowej

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/432/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi na nieruchomościach położonych przy ul. Cielmickiej

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/431/2015 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ul. Głównej

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/430/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15.12.2015.r. w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/429/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożonew ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. pn. „Organizacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Tychy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tychach od dnia 4.01.2016 r. do dnia 30.12.2016 r.”

33

ZARZĄDZENIE Nr 0050/428/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

34

ZARZĄDZENIE Nr 0050/427/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

35

ZARZĄDZENIE Nr 0050/426/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/425/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym tj. oddania w użytkowanie nieruchomości przy ul. Jagiełły w Tychach

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/424/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ul. Przejazdowej

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/423/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Glińczańskiej

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/422/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego położonego przy ul. Stefana Batorego 27 w Tychach

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/421/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap pierwszy

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/420/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/419/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Tychach

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/418/15  PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Chłodniczej, Browarowej, Potoku Wilkowyjskiego i linii kolejowej w Tychach

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/417/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

45

ZARZĄDZENIE NR 0050/416/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/407/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Rady Sportu

46

ZARZĄDZENIE NR 0050/415/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

Powrót