Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/40/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacjibudżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/39/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/38/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2015 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami finansowanych z dotacji z budżetu państwa w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/37/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ustalenia planu dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/35/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2014/2015

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/34/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Tychy na prawach powiatu dla klubów sportowych  z siedzibą na terenie miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR  0050/33/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkursy ofert na realizację  programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęcia regulaminu jej pracy

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/32/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia  2015  r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Tychy na lata 2015-2017

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/31/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/132/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia  5 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/30/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Tychy do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania korespondencyjnego, w wyborach uzupełniających do Senatu RP, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  8 lutego 2015 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/28/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/27/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/26/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia .26 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/25/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy, na okres do 3 lat

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/23/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

19

ZARZĄDZENIE  NR 0050/22/15 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejsca noclegowego w Noclegowni Miejskiej w Tychach przez osoby bezdomne spoza terenu gminy w 2015 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/21/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/20/15 PREZYDENTA MIASTA TYCH z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Tychy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr 0050/4/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 75, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/18/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/17/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2015 roku  w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej w Gminie Miasta Tychy

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Katowickiej

27

ZARZĄDZENIE Nr 0050/14/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2015  r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy  nr 0050/301/14 z dnia 10.09.2014 r.

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/11/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia  2015 r. w sprawie ustalenia cennika opłat z tytułu korzystania ze stanowiących własność Miasta Tychy ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej w postaci parkingów wielopoziomowych typu „parkuj i jedź”(park&ride) w Tychach

31

ZARZĄDZENIE Nr 0050/10/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pn. „Tyskie Inicjatywy Kulturalne”

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/9/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia  2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu realizacji list osób zakwalifikowanych do najmu, zamiany lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz trybu realizacji prawomocnych wyroków  sądowych orzekających eksmisję

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzielania z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/7/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia  2015 r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi.

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/6/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia  2015 r. w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/5/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/4/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 75, zarządzonych na dzień 8 lutego 2014 r.

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2015

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno- Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach.

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/1/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Linie Trolejbusowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

Powrót