Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/61/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 7 w Tychach w roku szkolnym 2004/2005

2

Zarządzenie Nr 0151/60/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 7 w Tychach w roku szkolnym 2004/2005

3

Zarządzenie nr 0151/59/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

4

Zarządzenie nr 0151/58/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/128/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Tychach

5

Zarządzenie Nr 0151/57/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach w zakresie całości gospodarki finansowo-księgowej

6

Zarządzenie Nr 0151/56/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 - MBP

7

Zarządzenie Nr 0151/55/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie przekazania Tyskiemu Zakładowi Usług Komunalnych w Tychach opieki nad grobami wojennymi znajdujacymi się na Cmentarzu Parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Tychach przy ul. Nowokościelnej

8

Zarządzenie nr 0151/54/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

9

Zarządzenie Nr 0151/53/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Tychach

10

Zarządzenie Nr 0151/52/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej EDUKACJA Spółka Akcyjna w Tychach

11

Zarządzenie Nr 0151/51/05 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej "Śródmieście" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Tychach

12

Zarządzenie Nr 0151/50/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

13

Zarządzenie Nr 0151/49/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej Spółka Akcyjna w Tychach

14

Zarządzenie Nr 0151/48/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

15

Zarządzenie Nr 0151/47/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004

16

Zarządzenie Nr 0151/46/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 0150/XXXII/594/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" w Tychach ul. Batorego 57

17

Zarządzenie Nr 0151/46a/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Tychy

Powrót