Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/30/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w tekście Regulaminu Organizacyjnego Ośrdoka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach

2

Zarządzenie Nr 0151/29/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Sw. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

3

Zarządzenie Nr 0151/28/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0151/27/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie odwołania p.o. Dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach

5

Zarządzenie Nr 0151/26/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych Miasta Tychy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

6

Zarządzenie Nr 0151/25/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2005 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/24/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

8

Zarządzenie Nr 0151/23/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2005 r w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 3 w Tychach w roku szkolnym 2004/2005

9

Zarządzenie Nr 0151/22/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Tychach w roku szkolnym 2004/2005

10

Zarządzenie Nr 0151/21/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Tychach w roku szkolnym 2004/2005

11

Zarządzenie Nr 0151/20/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach i zatwierdzenia regulaminu konkursu

12

Zarządzenie Nr 0151/19/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

13

Zarządzenie Nr 0151/18/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudniaq 2004 r. w sparwie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej w Tychach ul. Mikołowska 122

14

Zarządzenie Nr 0151/17/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla niepublicznych zakladow opieki zdrowotnej utwoarzonych w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach

Powrót