Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0152/52/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powołania zespołu do spraw termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM Tychy

2

Zarządzenie Nr 0152/51/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uznania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia wielospecjalistyczna dla Dorosłych za zlikwidowany

3

Zarządzenie Nr 0152/50/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uznania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Nr 1 w Tychach za zlikwidowany

4

Zarządzenie Nr 0152/49/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2003 r.

5

Zarządzenie Nr 0152/48/2002 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2002 r.

6

Zarządzenie Nr 0152/47/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie treści regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne oraz sposobu powoływania, zakresu zadań oraz trybu pracy komisji przetargowej

7

Zarządzenie Nr 0152/46/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

8

Zarządzenie Nr 0152/45/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

9

Zarządzenie Nr 0152/44/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Tychy

10

Zarządzenie Nr 0152/43/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

11

Zarządzenie Nr 0152/42/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania

12

Zarządzenie Nr 0152/41/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Geotermii

13

Zarządzenie Nr 0152/40/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów pieniężnych w gotówce, czeków i druków ścisłego zarachowania

14

Zarządzenie Nr 0152/39/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2002 r.

15

Zarządzenie Nr 0152/38/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2002 r.

16

Zarządzenie Nr 0152/37/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach

17

Zarządzenie Nr 0152/37a/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2002 r.

18

Zarządzenie Nr 0152/36/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich

19

Zarządzenie Nr 0152/35/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu będącego własnością miasta Tychy, położonego przy ul. Beskidzkiej w Tychach, na rzecz Sylwestra Janik

20

Zarządzenie Nr 0152/34/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu będącego własnością miasta Tychy, położonego przy ul. Braterskiej w Tychach, na rzecz Piotra Jabłońskiego

21

Zarządzenie Nr 0152/33/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Informacji, Promocji i Wspólpracy z Zagranicą

22

Zarządzenie Nr 0152/32/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2002 r. o podziale kompetencji w zakresie przygotowania inwestycji

23

Zarządzenie Nr 0152/31/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu premiowania dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Tychy premią uznaniową

24

Zarządzenie Nr 0152/30/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uznania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Poradni Terapii Uzależnień w Tychach za zlikwidowany

25

Zarządzenie Nr 0152/29/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie opłat cmentarnych

26

Zarządzenie Nr 0152/28/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Inicjatyw Inwestycyjnych i Budownictwa Mieszkaniowego

27

Zarządzenie Nr 0152/27/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

28

Zarządzenie Nr 0152/26/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zad. pn. "Bieżąca obsługa (bieżące naprawy) i konserwacja w budynkach placówek oświatowych - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne"

29

Zarządzenie Nr 0152/25/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zad. pn. "Bieżąca obsługa (bieżące naprawy) i konserwacja w budynkach placówek oświatowych - przedszkola, młodzieżowe domy kultury, poradnia pedagogiczno - psychologiczna, licea ogólnokształcące, domy nauczyciela"

30

Zarządzenie Nr 0152/24/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia rocznego planu dyżurów aptek w mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2003 r.

31

Zarządzenie Nr 0152/23/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2002 r.

32

Zarządzenie Nr 0152/22/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Miasta Tychy na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

33

Zarządzenie Nr 0152/21/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Miasta Tychy na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

34

Zarządzenie Nr 0152/20/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

35

Zarządzenie Nr 0152/19/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego

36

Zarządzenie Nr 0152/18/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu będącego własnością miasta Tychy, położonego przy ul. Łabędziej w Tychach, na rzecz Aleksandra Trzaska

37

Zarządzenie Nr 0152/17/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu będącego własnością miasta Tychy, położonego przy ul. Łabędziej w Tychach, na rzecz Ryszarda Miedziak

38

Zarządzenie Nr 0152/16/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu będącego własnoscią miasta Tychy, położonego przy ul. Kosów w Tychach, na rzecz Zbigniewa Latusek

39

Zarządzenie Nr 0152/15/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu będącego własnością miasta Tychy, położonego przy ul. Zagrodowej, na rzecz Katarzyny i Ryszarda Szymon

40

Zarządzenie Nr 0152/14/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu będącego własnością miasta Tychy, położonego przy ul. Hutniczej w Tychach, na rzecz Jerzego Dominiak

41

Zarządzenie Nr 0152/13/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy

42

Zarządzenie Nr 0152/12/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości

43

Zarządzenie Nr 0152/11/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

44

Zarządzenie Nr 0152/10/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy

45

Zarządzenie Nr 0152/9/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia w sprawie przyjmowania w sprawach skarg i wniosków

46

Zarządzenie Nr 0152/8/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Hutniczej

47

Zarządzenie Nr 0152/7/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach przy Al. Jana Pawła II nr 10 zabudowanej Hotelem "Tychy" oraz powołania komisji przetargowej

Powrót