Tyskie krajobrazy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2020- 28 czerwca 2020 r.

Urzędnik wyborczy
1

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Urzędu
pn-śr. 7:30-15:30
czw. 7:30-17:30
pt. 7:30-13:30

Anna Bagnowska - tel. 32 776-38-60
Marzanna Fabian - tel 32 776-31-11

Kontakt mailowy pod adresami poczty elektronicznej:
urz-247701-1@pkw.gov.plurz-247701-2@pkw.gov.pl

Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

Do 12 czerwca 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Wzór zgłoszenia kandydatów do pobrania poniżej.

Zasady przyjmowania kandydatów na członków komisji zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych są analogiczne do zgłoszeń dostarczanych indywidualnie - szczegółowa informacja została zamieszczona w sekcji "Informacje dla wyborców".

2

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych  komisji wyborczych

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Postanowienie Nr 248/2020 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Tychy

2

Uchwała nr 163/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

3

UCHWAŁA NR 164/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

4

Uchwała nr 166/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

5

UCHWAŁA Nr 167/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

6

Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

7

Harmonogram pracy Obwodowej Komisji Wyborczej

8

Materiały szkoleniowe

9

Druk numeru rachunku bankowego do wypłaty diety

10

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

2

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacje dla wyborców
1 Sprawdź, gdzie głosujesz!
2

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

3

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

4

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
do 12 czerwca 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Wzór zgłoszenia kandydatów do pobrania poniżej.

INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI WYBORCZYCH

  1. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach normalnego funkcjonowania urzędu tj. do godziny 13.30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urz-247701-1@pkw.gov.pl lub urz-247701-2@pkw.gov.pl. W przypadku, gdy skan zgłoszenia nie został podpisany podpisem elektronicznym, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Miasta Tychy pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. Podpisane dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  2. zgłoszenia indywidualne wyborców można również przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "do Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia" i pozostawić na stanowisku informacyjnym Biura Obsługi Klientów zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miasta Tychy;
  3. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego;
  4. potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miasta Tychy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);
  5. osoby zainteresowanie mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w godzinach urzędowania pod numerem telefonu 32 776-31-11, 32 776-38-60, 32 776-32-15 i 32 776-32-56.
5

ZASADY WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

W zakresie zaświadczeń o prawie do głosowania informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 776-35-04, 32 776-35-34, 32 776-35-05, 32 776-35-35.

W zakresie głosowania korospondencyjnego informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 776-38-60, 32 776-31-11.

6

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

7

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

8

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

9

Upoważnienie do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania

10

INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW MIASTA TYCHY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 ROKU

Spis wyborców będzie udostępniony na pisemny wniosek do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, pok. 505, V p. do dnia 22 czerwca 2020 roku w godzinach pracy Urzędu.

11

Przewóz osób niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych

W dniu wyborów istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 14:00 do 17:00.

Niepełnosprawni wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numerem (32) 776–32–46 w terminie do 26 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Należy pamietać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

12

Odbiór pakietów wyborczych

Wydanie pakietu wyborczego wyborcy, który zadeklarował jego osobisty odbiór w Urzędzie Miasta odbywa się w Biurze Obsługi Klienta. Przy odbiorze należy okazać dowód osobisty.
Możliwy jest także odbiór pakietu wyborczego na podstawie pisemnego upoważnienia i okazania przez osobę upoważnioną dowodu osobistego.
Pakiety wyborcze wydawane będą do piątku (26 czerwca) w godzinach pracy Urzędu.

13

Frekwencja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. - Tychy

14

Wyniki pierwszego głosowania - Tychy

Powrót