Tyskie krajobrazy

Parlament Europejski 2019

Urzędnik wyborczy
1

Kontakt telefoniczny
tel. (32) 776-31-11


Kontakt osobisty
Aleja Niepodległości 49, I piętro, pok. 111

2

                                      Harmonogram dyżurów urzędników wyborczych

Marzanna Fabian

25 kwietnia: 7:30 - 15:30
26 kwietnia: 7:30 - 13:30
30 kwietnia: 12:00 - 15:30
8 maja: 8:00 - 12:00
20 maja: 12:00 - 15:30

Anna Bagnowska

24 kwietnia: 14:00 - 15:30
29 kwietnia: 12:00 - 15:30
22 maja: 8:00 - 12:00

Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: europarlament_wybory@umtychy.pl

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

Zarządzenie Nr 0050/86/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

2

Informacja o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków komisji oraz terminie i miejscu losowania

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Składy obwodowych komisji wyborczych z podaniem pełnionej funkcji

2

Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

3

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

4

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

5

                                                  HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Dzień

Komisje

Godzina

Miejsce

10  maja 2019 r.

1-15

1430

URZĄD MIASTA TYCHY  sala 102

14  maja 2019 r.

16-32

1600

URZĄD MIASTA TYCHY  sala 102

15  maja 2019 r.

33-50

1600

URZĄD MIASTA TYCHY  sala 102

20  maja 2019 r.

51-68

1600

URZĄD MIASTA TYCHY  sala 102

6

Druk do wypłaty diety

7

Wysokość diet dla członków obwodowych komisji wyborczych

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

2

Informacje ogólne

3

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

4

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacje dla wyborców
1 Sprawdź, gdzie głosujesz!
2

Wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego

3

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2019 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

4

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

5

Przewóz osób niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych

W dniu wyborów istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 1400 do 1700.

Niepełnosprawni wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numerem (32) 776–32–46 w terminie do dnia 24 maja 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

6

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

7

Terminy związane z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

8

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w:
- zakładach leczniczych,
- domach pomocy społecznej,
- zakładach karnych i aresztach śledczych,
a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu–termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 13 maja 2019 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Adres delegatury:
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, pok. 155
40-032 Katowice
mail:
katowice@kbw.gov.pl
numery telefonów: (32) 256 16 02; (32) 255 58 56
telefaks: (32) 255 40 53

Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwisko i imię (imiona)
- imię ojca
- datę urodzenia
- numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego
- oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
- wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.

Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:
- koperta zwrotna,
- karta do głosowania,
- koperta na kartę do głosowania,
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
- instrukcja głosowania korespondencyjnego,
- ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić.

Nie zaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej.
Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy: wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia, własnoręcznie podpisać się.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej
(z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą: zaklejoną kopertę z kartą do głosowania, podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego, który otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:
- przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, jeżeli wyborca niepełnosprawny w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
- przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców;
- trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

9

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

10

WAŻNE TERMINY

  • do 13.05.2019 r. – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych  zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a;
  • do 17.05.2019 r. – składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
  • od 05.05.2019 r. do 18.05.2019 r. – udostępnianie spisu wyborców do wglądu;
  • do 21.05.2019 r. – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,
  • do 22.05.2019 r. – zgłaszanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania w Tychach, w przypadku, gdy wyborca chce figurować w spisie wyborców dla miasta Tychy już w wyborach 26.05.2019 r.;
  • do 24.05.2019 r. – wydawanie  zaświadczeń o prawie do głosowania
11

Czy mogę głosować za granicą?

Powrót