menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Parlament Europejski 2019
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

Zarządzenie Nr 0050/86/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Wysokość diet dla członków obwodowych komisji wyborczych

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Informacje ogólne

Informacje dla wyborców
1

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

2

Terminy związane z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

3

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w:
- zakładach leczniczych,
- domach pomocy społecznej,
- zakładach karnych i aresztach śledczych,
a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu–termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 13 maja 2019 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Adres delegatury:
Delegatura Krajowa Biura Wyborczego w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, pok. 155
40-032 Katowice
mail:
katowice@kbw.gov.pl
numery telefonów: (32) 256 16 02; (32) 255 58 56
telefaks: (32) 255 40 53

Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwisko i imię (imiona)
- imię ojca
- datę urodzenia
- numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego
- oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
- wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.

Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:
- koperta zwrotna,
- karta do głosowania,
- koperta na kartę do głosowania,
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
- instrukcja głosowania korespondencyjnego,
- ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić.

Nie zaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej.
Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy: wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia, własnoręcznie podpisać się.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej
(z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą: zaklejoną kopertę z kartą do głosowania, podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego, który otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:
- przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, jeżeli wyborca niepełnosprawny w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
- przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców;
- trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej