Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XLIV/907/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na sieć kanalizacji deszczowej

2

UCHWAŁA NR XLIV/906/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

3

UCHWAŁA NR XLIV/905/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

4

UCHWAŁA NR XLIV/904/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych, położonych w Tychach przy ul. Cichej

5

UCHWAŁA NR XLIV/903/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

6

UCHWAŁA NR XLIV/902/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

7

UCHWAŁA NR XLIV/901/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r.  w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

8

UCHWAŁA NR XLIV/900/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla „Karolina”

9

UCHWAŁA NR XLIV/899/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2015

10

UCHWAŁA NR XLIV/898/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/872/14 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2014 r.

11

UCHWAŁA NR XLIV/897/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnej Pani Marioli Szulc

12

UCHWAŁA NR XLIV/896/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)

13

UCHWAŁA NR XLIV/895/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  0150/III/19/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)

Powrót