Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XLII/869/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego

2

UCHWAŁA Nr XLII /868/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja  2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0150/XLV/1022/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. 

3

UCHWAŁA Nr XLII /867/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja  2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/326/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 r.

4

UCHWAŁA NR XLII/866/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 528/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października  1997 r. w sprawie utworzenia spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5

UCHWAŁA NR XLII/865/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/392/93 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 czerwca 1993 r w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w spółkę prawa handlowego

6

UCHWAŁA NR XLII/864/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

7

UCHWAŁA NR XLII/863/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r.  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2014

8

UCHWAŁA Nr XLII/862/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana J          Ch                   do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXVIII/788/14 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

9

UCHWAŁA NR XLII/861/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

10

UCHWAŁA NR XLII/860/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Generała Andersa i Adama Asnyka

11

UCHWAŁA Nr XLII/859/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku

12

UCHWAŁA NR XLII/858/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkolach

13

UCHWAŁA NR XLII/857/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 14 w Tychach

14

UCHWAŁA Nr XLII/856/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja  2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tychy na temat Budżetu Miasta Tychy na rok 2015

15

UCHWAŁA NR XLII/855/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

16

UCHWAŁA NR  XLII/854/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

17

UCHWAŁA Nr XLII/853/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

18

UCHWAŁA Nr XLII/852/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

19

UCHWAŁA NR XLII/851/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2013 r.

20

UCHWAŁA NR XLII/850/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla „Anna”

21

UCHWAŁA NR XLII/849/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Karolina”

Powrót