Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XLI/848/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

2

UCHWAŁA NR XLI/847/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2020+

3

UCHWAŁA NR XLI/846/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020+”

4

UCHWAŁA NR XLI/845/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2014

5

UCHWAŁA NR XLI/844/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tychy, której czasookres dotychczasowej dzierżawy nie przekracza 3 lata

6

UCHWAŁA NR XLI/843/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

7

UCHWAŁA NR XLI/842/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014  r. zmieniająca uchwałę Nr IX/170/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnych

8

UCHWAŁA Nr XLI/841/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 lutego 2014 r. (sygn. akt II SA/Gl 1512/13) stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXX/621/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013 r. w przedmiocie przyjęcia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów”

9

UCHWAŁA NR XLI/840/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rymarskiej i Jaroszowickiej w Tychach

10

UCHWAŁA NR XLI/839/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TYCHY na lata 2014 – 2020

11

UCHWAŁA NR XLI/838/14 RADY MIASTA TYCHY nz dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

12

UCHWAŁA NR  XLI/837/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyłączenia I Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół nr 1  im. Gustawa Morcinka w Tychach przy ul. H.K. Wejchertów 20 i jego likwidacji

13

UCHWAŁA NR XLI/836/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

14

UCHWAŁA NR XLI/835/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

15

UCHWAŁA NR XLI/834/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

16

UCHWAŁA NR XLI/833/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

17

UCHWAŁA NR XLI/832/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

18

UCHWAŁA NR  XLI/831/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

19

UCHWAŁA NR XLI/830/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie odwołania z funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w Tychach

20

UCHWAŁA NR XLI/829/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Karolina”

21

UCHWAŁA NR XLI/828/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Komisję Samorządową konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Anna”

Powrót