Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XL/827/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XL/826/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

3

UCHWAŁA NR XL/825/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Prezydenta Miasta Tychy w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XL/824/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r.  w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń  kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2013-2015 zatwierdzonym  Uchwałą Nr XXX/622/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013 r.

5

UCHWAŁA NR XL/823/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie miasta Tychy

6

UCHWAŁA NR XL/822/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXVIII/788/14 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

7

UCHWAŁA NR XL/821/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach
 

8

UCHWAŁA NR XL/820/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

9

UCHWAŁA NR XL/819/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Serdecznej

10

UCHWAŁA NR XL/818/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta Tychy działki stanowiącej ul. Chabrów

11

UCHWAŁA NR XL/817/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej  przy ul. Bratków w Tychach, oznaczonej jako działki nr 1492/106 i 1999/106

12

UCHWAŁA NR XL/816/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

13

UCHWAŁA NR  XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

14

UCHWAŁA NR XL/814/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

15

UCHWAŁA NR XL/813/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania

16

UCHWAŁA NR XL/812/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie  przedmiotów działania komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót