Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXXIX/811/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/611/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2

UCHWAŁA NR XXXIX/810/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/610/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XXXIX/809/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego  2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

4

UCHWAŁA NR XXXIX/808/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/475/12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego „Mały Lasek” położonego w rejonie osiedla „Z-1” przy ul. Sikorskiego w Tychach

5

UCHWAŁA NR XXXIX/807/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2014

6

UCHWAŁA NR XXXIX/806/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

7

UCHWAŁA NR XXXIX/805/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości  położonej  w Tychach na terenie OW Paprocany na czas oznaczony 10 lat

8

UCHWAŁA NR XXXIX/804/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym

9

UCHWAŁA Nr XXXIX/803/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/486/12 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach

10

UCHWAŁA NR XXXIX/802/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

11

UCHWAŁA Nr XXXIX/801/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku

12

UCHWAŁA NR XXXIX/800/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia  27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do MEGREZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach

13

UCHWAŁA NR XXXIX/799/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

14

UCHWAŁA NR XXXIX/798/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

15

UCHWAŁA NR XXXIX/797/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/550/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

16

UCHWAŁA NR XXXIX/796/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania

17

UCHWAŁA NR XXXIX/794/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

18

UCHWAŁA NR XXXVIII/793/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

19

UCHWAŁA NR XXXVIII/792/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia  06 lutego 2014 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego TYSKI SPORT Spółki Akcyjnej w Tychach

20

UCHWAŁA NR XXXVIII/791/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, oznaczonych jako działki: nr 2415/83 o powierzchni 0,4939 ha, nr 2457/83 o powierzchni 0,7027 ha, nr 2454/83 o powierzchni 0,2283 ha, stanowiących własność „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

21

UCHWAŁA XXXVIII/790/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana J       Z          do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

22

UCHWAŁA XXXVIII/789/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana B          Z           do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

23

UCHWAŁA NR XXXVIII/788/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

24

UCHWAŁA NR XXXVIII/787/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach

25

UCHWAŁA NR XXXVIII/786/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Al. Jana Pawła II, Al. Bielskiej i linii kolejowej w Tychach

26

UCHWAŁA NR XXXVIII/785/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta Tychy nieruchomości należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych

27

UCHWAŁA NR XXXVIII/784/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Orzeszkowej

28

UCHWAŁA NR XXXVIII/783/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Budowlanych 69/D

29

UCHWAŁA NR XXXVIII/782/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

30

UCHWAŁA XXXVIII/781/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXV/712/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2013 r. w sprawie włączenia Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Górskiego w Tychach do Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

31

UCHWAŁA NR XXXVIII/780/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

32

UCHWAŁA NR XXXVIII/779/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

33

UCHWAŁA NR  XXXVIII/778/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r.  w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

34

UCHWAŁA NR XXXVIII/777/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu

35

UCHWAŁA NR  XXXVIII/776/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XV/304/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda”

36

UCHWAŁA NR  XXXVIII/775/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały 0150/XXVI/570/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r.  w sprawie zaciągnięcia w latach 2008-2009 kredytu komercyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

37

UCHWAŁA NR  XXXVIII/774/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały 0150/XXXIII/738/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w 2010r. pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

38

UCHWAŁA NR  XXXVIII/773/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach.

39

UCHWAŁA NR XXXVIII/772/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/550/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

40

UCHWAŁA NR XXXVIII/771/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach”

Powrót