Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

Uchwała Nr XLVI/959/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J                S              na działalność dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Tychach.

2

Uchwała Nr XLVI/958/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K            B               na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.

3

Uchwała Nr XLVI/957/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

4

Uchwała Nr XLVI/956/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach  w zakresie realizacji remontów oraz inwestycji w roku 2013.

5

Uchwała Nr XLVI/955/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/768/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

6

Uchwała Nr XLVI/954/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie regulaminu płatnych parkingów wielopoziomowych typu „parkuj i jedź” („park&ride”) w Tychach.

7

Uchwała Nr XLVI/953/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony  parking strzeżony i ich parkowanie.

8

Uchwała Nr XLVI/952/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych w organizowanym przez Miasto Tychy gminnym regularnym przewozie osób i bagażu podręcznego.

9

Uchwała Nr XLVI/951/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy.

10

Uchwała Nr XLVI/950/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2014-2016 zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/725/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2013 r.

11

Uchwała Nr XLVI/949/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.

12

Uchwała Nr XLVI/948/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XLV/922/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach.

13

Uchwała Nr XLVI/947/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XLV/920/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach.

14

Uchwała Nr XLVI/946/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Fredry.

15

Uchwała Nr XLVI/945/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy

16

Uchwała Nr XLVI/944/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy.

17

Uchwała Nr XLVI/943/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w statucie Teatru Małego w Tychach.

18

Uchwała Nr XLVI/942/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

19

Uchwała Nr XLVI/941/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

20

Uchwała Nr XLVI/940/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.

 

21

Uchwała Nr XLVI/939/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

22

Uchwała Nr XLVI/938/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

 

23

Uchwała Nr XLVI/937/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy.

24

Uchwała Nr XLVI/936/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

25

Uchwała Nr XLVI/935/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/771/14 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach”.

26

Uchwała Nr XLVI/934/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/569/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” zmienionej uchwałą Nr XXXIV/694/13 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2013 r.

27

Uchwała Nr XLVI/933/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/777/14 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu.

28

Uchwała Nr XLVI/932/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pn. Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.

29

Uchwała Nr XLVI/931/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tychy.

30

Uchwała Nr XLVI/930/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy.

31

Uchwała Nr XLVI/929/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tychy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

32

Uchwała Nr XLVI/928/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozwiązania Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej.

33

Uchwała Nr XLVI/927/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji w 2014 r.

34

Uchwała Nr XLVI/926/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Tyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Powrót