Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXXIII/692/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

2

UCHWAŁA Nr XXXIII/691/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę B               Z            do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXX/621/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXXIII/690/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/610/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

4

UCHWAŁA Nr XXXIII/689/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Z                   K                       do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXIV/541/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012r w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

5

UCHWAŁA NR XXXIII/688/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat

6

UCHWAŁA NR XXXIII/687/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

7

UCHWAŁA NR XXXIII/686/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/658/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

8

Uchwała Nr XXXIII/685/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013  r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Tychach przy ulicy Zimorodków

9

UCHWAŁA NR XXXIII/684/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Spacerowej i Małej Alei Róż

10

Uchwała NR XXXIII/683/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013  r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ulicy Dziewanny

11

UCHWAŁA NR XXXIII/682/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Browarowej

12

UCHWAŁA NR XXXIII/681/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy nr 0150/XXVII/606/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy programu „3+ Liczna Rodzina”

13

UCHWAŁA NR XXXIII/680/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/363/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu z zakresu polityki społecznej pn. „AKTYWNI 60+”.

14

UCHWAŁA NR XXXIII/679/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty

15

UCHWAŁA NR XXXIII/678/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia  2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności w całości Uchwały Nr XXXI/632/13 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

16

UCHWAŁA NR XXXIII/677/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/345/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

17

UCHWAŁA NR XXXIII/676/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/344/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

18

UCHWAŁA NR XXXIII/675/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

19

UCHWAŁA NR XXXIII/674/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

20

UCHWAŁA NR XXXIII/673/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

21

UCHWAŁA NR XXXIII/672/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Anna”

22

UCHWAŁA NR XXXIII/671/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2014

23

UCHWAŁA NR XXXIII/670/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/643/13 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2013 r.

24

UCHWAŁA NR XXXIII/669/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)

Powrót