Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXXI/642/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana S            K                    na działalność Prezydenta Miasta Tychy oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

2

UCHWAŁA NR XXXI/641/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A             M          na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXXI/640/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana A           K        na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach oraz Prezydenta Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XXXI/639/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S                B                    z dnia 11 lutego 2013 r.

5

UCHWAŁA NR XXXI/638/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia 1 lipca 2013 do dnia 30 czerwca 2014 roku

6

UCHWAŁA NR XXXI/637/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia 1 lipca 2013 do dnia 30 czerwca 2014 roku

7

UCHWAŁA NR XXXI/636/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

8

UCHWAŁA NR XXXI/635/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach

9

UCHWAŁA NR XXXI/634/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach

10

UCHWAŁA NR XXXI/633/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności w całości Uchwały Nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

11

UCHWAŁA NR XXXI/632/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

12

UCHWAŁA NR XXXI/631/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu p.t. „Nowatorska szkoła –nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

13

UCHWAŁA NR XXXI/630/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

14

UCHWAŁA NR XXXI/629/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

15

UCHWAŁA NR XXXI/628/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

16

UCHWAŁA Nr XXXI/627/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

17

UCHWAŁA NR XXXI/626/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2012 r.

Powrót