Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXX/625/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pani K               K              do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXIV/541/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012r w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

2

UCHWAŁA NR XXX/624/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/382/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

3

UCHWAŁA  NR XXX/623/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie  ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości  opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania

4

Uchwała NR XXX/622/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2013-2015

5

UCHWAŁA NR XXX/621/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXX/620/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

7

UCHWAŁA NR XXX/619/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Tychy a Powiatem bieruńsko-lędzińskim dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania

8

UCHWAŁA NR XXX/618/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w latach 2014 - 2015

9

UCHWAŁA NR XXX/617/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

10

UCHWAŁA NR XXX/616/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

11

UCHWAŁA NR XXX/615/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Gminy Kobiór

12

UCHWAŁA NR XXX/614/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  p.t.: System zielonych inwestycji (GIS) Część 6) SOWA- Energooszczędne oświetlenie uliczne

13

UCHWAŁA NR XXIX/613/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14

UCHWAŁA NR XXIX/612/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Powrót