Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2

UCHWAŁA NR XXVIII/610/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XXVIII/609/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4

UCHWAŁA NR XXVIII/608/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

5

UCHWAŁA NR XXVIII/607/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

6

UCHWAŁA NR XXVIII/606/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Starokościelnej

7

UCHWAŁA NR XXVIII/605/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa

8

UCHWAŁA NR XXVIII/604/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy

9

UCHWAŁA NR XXVIII/603/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu partnerskiego pt. „Kierunek przedsiębiorczość”

10

UCHWAŁA NR XXVIII/602/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Automobilizacja”

11

UCHWAŁA NR XXVIII/601/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

12

UCHWAŁA NR  XXVIII/ 600 /13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

Powrót