Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXVII/599/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XXVII/598/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXV/817/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji Komisji Rewizyjnej, co do zgodnego z prawem postępowania Pana Radnego Stefana Moćko przy uzyskaniu decyzji umorzeniowej podatku od nieruchomości

3

UCHWAŁA NR XXVII/597/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXIV/541/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012r w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

4

UCHWAŁA NR XXVII/596/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów najmu, dzierżawy nieruchomości stanowiących  własność  Gminy Tychy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

5

UCHWAŁA NR XXVII/595/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

6

UCHWAŁA NR XXVII/594/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, położonej w Tychach przy ul. Cichej 27

7

UCHWAŁA NR XXVII/593/13 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Ciasnej 3

8

UCHWAŁA Nr XXVII/592/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/44/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Piłsudskiego w Tychach

9

UCHWAŁA Nr XXVII/591/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

10

UCHWAŁA NR XXVII/590/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców

11

UCHWAŁA NR XXVII/589/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku

12

UCHWAŁA NR XXVII/588/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013–2041

13

UCHWAŁA NR XXVII/587/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

Powrót