Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXXV/730/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Zdzisława Barszewicza na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XXXV/729/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XXXV/728/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XXXV/727/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Prezydenta Miasta Tychy w zakresie zadań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji miejskich

5

UCHWAŁA NR XXXV/726/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/623/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania

6

Uchwała NR XXXV/725/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2014 - 2016

7

UCHWAŁA Nr XXXV/724/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

8

UCHWAŁA Nr XXXV/723/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VIII/206/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie kompleksu parkowego „Paprocany” i osiedla Z-1

9

UCHWAŁA Nr XXXV/722/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

10

UCHWAŁA Nr XXXV/721/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

11

UCHWAŁA Nr XXXV/720/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

12

UCHWAŁA Nr XXXV/719/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

13

UCHWAŁA Nr XXXV/718/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

14

UCHWAŁA NR XXXV/717/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy nie przekracza 3 lata.

15

UCHWAŁA NR XXXV/716/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

16

UCHWAŁA NR XXXV/715/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Wojska Polskiego 8

17

UCHWAŁA NR XXXV/714/13 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Darwina

18

UCHWAŁA Nr XXXV/713/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r.  w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku

19

UCHWAŁA NR XXXV/712/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie włączenia Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Górskiego w Tychach do Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

20

UCHWAŁA NR XXXV/711/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum

21

UCHWAŁA NR XXXV/710/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

22

UCHWAŁA NR XXXV/709/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

Powrót