Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXVI/586/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana S                   B                   na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

2

UCHWAŁA NR XXVI/585/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

3

UCHWAŁA NR XXVI/584/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania.

4

UCHWAŁA NR XXVI/583/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy na rok 2013.

5

UCHWAŁA NR XXVI/582/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

6

UCHWAŁA NR XXVI/581/13 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Darwina.

7

UCHWAŁA NR XXVI/580/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Miasta Tychy.

8

UCHWAŁA NR XXVI/579/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej, Zawilców, Maków i Astrów w Tychach.

9

UCHWAŁA NR XXVI/578/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach.

10

UCHWAŁA NR XXVI/577/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Chłodniczej, Browarowej, Potoku Wilkowyjskiego i linii kolejowej w Tychach

11

UCHWAŁA NR XXVI/576/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Długiej w Tychach.

12

UCHWAŁA NR  XXVI/575/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXIX/883/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach.

13

UCHWAŁA NR XXVI/574/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/67/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

14

UCHWAŁA NR XXVI/573/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach.

15

UCHWAŁA NR XXVI/572/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia  2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi działającymi na terenie Miasta Tychy.

16

UCHWAŁA NR XXVI/571/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013–2041.

17

UCHWAŁA NR  XXVI/570/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

18

UCHWAŁA NR XXVI/569/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych”.

19

UCHWAŁA NR XXVI/568/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych”.

20

UCHWAŁA NR XXVI/567/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy.

Powrót