Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

 UCHWAŁA NR XXI/478/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana R          W       wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/381/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XVII/381/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r.

2

UCHWAŁA NR XXI/477/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/406/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012 r.

3

UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXIV/644/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy (z późniejszymi zmianami).

4

UCHWAŁA NR XXI/475/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego „Mały Lasek” położonego w rejonie osiedla „Z-1” przy ul. Sikorskiego w Tychach.

5

UCHWAŁA NR XXI/474/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

6

UCHWAŁA NR  XXI/473/12 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/442/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

7

UCHWAŁA NR  XXI/472/12 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

8

 UCHWAŁA NR XXI/471/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/397/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

9

UCHWAŁA NR XXI/470/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.

10

UCHWAŁA NR XXI/469/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnegoprzy ul. Edukacji.

11

UCHWAŁA NR XXI/468/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Einsteina.

12

UCHWAŁA NR XXI/467/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę J    Z      do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XVI/342/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Tychy na 2012 r. oraz  uchwałę nr XV/343/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040.

13

UCHWAŁA Nr XXI/466/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę J      Z      do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XVI/356/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podleskiej, doliny potoku Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach.

14

UCHWAŁA NR XXI/465/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Mlecznej w Tychach.

15

UCHWAŁA NR XXI/464/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linią kolejową w Tychach.

16

UCHWAŁA NR XXI/463/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park św. Franciszka z Asyżu w Tychach.

17

UCHWAŁA NR XXI/462/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tychy statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

18

UCHWAŁA NR XXI/461/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

19

UCHWAŁA NR XXI/460/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XX/430/12 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2012/2013.

20

UCHWAŁA NR XXI/459/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/155/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie sieci prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

21

UCHWAŁA NR XXI/458/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Tychy a Gminą Miedźna dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania.

22

UCHWAŁA NR XXI/457/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040.

23

UCHWAŁA NR  XXI/456/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r.  w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

24

UCHWAŁA NR XXI/455/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2013.

Powrót