Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XIX/420/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XVII/381/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r.

2

UCHWAŁA NR XIX/419/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

3

UCHWAŁA NR XIX/418/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa  uchwałą Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

4

UCHWAŁA NR XIX/417/2012 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Tychy poprzez zrównanie w „Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach” wieku kobiet i mężczyzn uprawniającego do przejazdów ulgowych.

5

UCHWAŁA NR  XIX/416/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wydania opinii o uznaniu za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kobiór.

6

UCHWAŁA NR XIX/415/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia 1 lipca 2012 do dnia 30 czerwca 2013 roku

7

UCHWAŁA NR XIX/414/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia 1 lipca 2012 do dnia 30 czerwca 2013 roku.

8

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”

9

UCHWAŁA NR XIX/412/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

10

UCHWAŁA NR XIX/411/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

11

UCHWAŁA NR XIX/410/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

12

UCHWAŁA Nr XIX/409/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

13

UCHWAŁA NR XIX/408/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Tychy w 2011 r.

14

UCHWAŁA NR XIX/407/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/326/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy.

Powrót