Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XVIII/406/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2012 - 2014.

2

UCHWAŁA NR XVIII/405/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Tychy Nr IX/161/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyski Sport Spółki Akcyjnej w Tychach.

3

UCHWAŁA NR XVIII/404/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

4

UCHWAŁA NR XVIII/403/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia  26 kwietnia 2012 r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Tychy poprzez uchylenie uchwały  Rady Miasta Tychy nr XVI/358/12  z dn. 23.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości o powierzchni 1,8185 ha, numer działki 2386, stanowiącej własność „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

5

UCHWAŁA NR XVIII/402/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Tychy poprzez uchylenie Uchwały Nr XVI/356/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podleskiej, doliny potoku Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach.

6

UCHWAŁA NR XVIII/401/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia  26 kwietnia 2012 r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Tychy poprzez uchylenie uchwały  Rady Miasta Tychy nr XVI/343/12  z dn. 23.02.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040.

7

UCHWAŁA NR XVIII/400/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia  26 kwietnia 2012 r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Tychy poprzez uchylenie uchwały  Rady Miasta Tychy nr XVI/342/12  z dn. 23.02.2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

8

UCHWAŁA NR XVIII/399/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

9

UCHWAŁA NR  XVIII/398/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

10

UCHWAŁA NR XVIII/397/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowych.

11

UCHWAŁA NR XVIII/396/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zawarcia ugody z rzymskokatolicką parafią p.w.  św. Marii Magdaleny w Tychach.

12

UCHWAŁA NR XVIII/395/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r.   w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

13

UCHWAŁA NR XVIII/394/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040.

14

UCHWAŁA NR XVIII/393/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

15

UCHWAŁA NR XVIII/392/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach w wyborach uzupełniających.

16

UCHWAŁA NR XVIII/391/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)

Powrót