Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XVII/390/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

2

UCHWAŁA NR XVII/389/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach.

3

UCHWAŁA NR XVII/388/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Tychach.

4

UCHWAŁA NR XVII/387/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach.

5

UCHWAŁA NR XVII/386/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach.

6

UCHWAŁA NR XVII/385/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

7

UCHWAŁA NR XVII/384/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

8

UCHWAŁA NR XVII/383/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Vox populi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.

9

UCHWAŁA NR XVII/382/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G        S        oraz Pana S        W     na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

10

UCHWAŁA NR XVII/381/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R       W       na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

11

UCHWAŁA NR XVII/380/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana J        Z       wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XV/306/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Tychy na 2012r. oraz uchwałę Nr XV/307/2012 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012-2040.

12

UCHWAŁA NR XVII/379/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”.

13

UCHWAŁA NR XVII/378/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy.

14

UCHWAŁA NR XVII/377/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/321/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy.

15

UCHWAŁA NR XVII/376/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, których czasokres dotychczasowego najmu przekracza 3 lata.

16

Uchwała NR XVII/375/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/88/11 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2011 r.

17

UCHWAŁA NR XVII/374/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy na rok 2012.

18

UCHWAŁA NR XVII/373/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych między gminą Kobiór a Miastem Tychy.

19

UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Harcerskiej w Tychach.

20

UCHWAŁA NR XVII/371/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Oświęcimskiej.

21

UCHWAŁA NR XVII/370/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym bocznym od ul. Kościelnej.

22

UCHWAŁA NR  XVII/369/12 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

23

UCHWAŁA NR XVII/368/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Starokościelnej.

24

UCHWAŁA NR XVII/367/12 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Nałkowskiej.

25

UCHWAŁA NR XVII/366/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w regulaminie organizacyjnym Teatru Małego w Tychach.

26

 UCHWAŁA Nr XVII/365/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

27

UCHWAŁA NR XVII/364/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Nowy start – promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim”.

28

UCHWAŁA NR XVII/363/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu z zakresu polityki społecznej pn. „AKTYWNI 60+”.

29

UCHWAŁA Nr XVII/362/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040.

30

UCHWAŁA Nr XVII/361/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

Powrót