Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XVI/360/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XVI/359/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana J      Z          wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Tychy na rok 2012.

3

UCHWAŁA NR XVI/358/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości o powierzchni  1,8185 ha, numer działki 2386, stanowiącej własność „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

4

UCHWAŁA NR XVI/357/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach.

5

UCHWAŁA NR XVI/356/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podleskiej, doliny potoku Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach.

6

UCHWAŁA NR  XVI/355/12 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

7

UCHWAŁA NR XVI/354/12 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej.

8

UCHWAŁA NR XVI/353/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Nad Jeziorem i ul. Sikorskiego.

9

UCHWAŁA NR XVI/352/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Zimorodków.

10

UCHWAŁA NR XVI/351/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Beskidzkiej.

11

UCHWAŁA NR XVI/350/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i psychologa zatrudnionych w placówce opiekuńczo – wychowawczej – Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach.

12

UCHWAŁA NR XVI/349/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr X/200/11 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2011 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2011/2012

13

UCHWAŁA NR XVI/348/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

14

UCHWAŁA NR XVI/347/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy Al. Piłsudskiego 10 o dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia w zasadniczą szkołę zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia.

15

UCHWAŁA NR XVI/346/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11 o dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia w zasadniczą szkołę zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia.

16

UCHWAŁA NR XVI/345/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

17

UCHWAŁA NR XVI/344/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów.

18

UCHWAŁA Nr XVI/343/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040.

19

UCHWAŁA Nr XVI/342/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

20

UCHWAŁA NR XVI/341/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie planu pracy Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej na I półrocze 2012 r.

21

UCHWAŁA NR XVI/340/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XV/299/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej.

22

UCHWAŁA NR XVI/339/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków-Suble".

23

UCHWAŁA NR XVI/338/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków".

24

UCHWAŁA NR XVI/337/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z".

25

UCHWAŁA NR XVI/336/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Urszula".

26

UCHWAŁA NR XVI/335/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Teresa".

27

UCHWAŁA NR XVI/334/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Magdalena".

28

UCHWAŁA NR XVI/333/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Karolina".

29

UCHWAŁA NR XVI/332/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Honorata".

30

UCHWAŁA NR XVI/331/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "ABC".

31

UCHWAŁA NR XVI/330/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Tychy.

Powrót