Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXV/566/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

2

UCHWAŁA NR XXV/565/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

3

UCHWAŁA NR XXV/564/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4

UCHWAŁA NR XXV/563/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

5

UCHWAŁA NR XXV/562/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6

UCHWAŁA NR XXV/561/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7

UCHWAŁA NR XXV/560/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi.

8

UCHWAŁA NR XXV/559/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

9

UCHWAŁA NR XXV/558/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

10

UCHWAŁA NR XXV/557/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Beskidzkiej.

11

UCHWAŁA NR XXV/556/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

12

UCHWAŁA NR XXV/555/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

13

UCHWAŁA NR XXV/554/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Firma na start”.

14

UCHWAŁA Nr XXV/553/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” S.C. Mieszko Bałys, Izabela Leśkiewicz – Piela, Wiesław Piela na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków, obejmującej terapie grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin w roku 2013.

15

UCHWAŁA NR XXV/552/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040.

16

UCHWAŁA NR XXV/551/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

17

UCHWAŁA NR XXV/550/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

18

UCHWAŁA  Nr XXV/549/12 Rady  Miasta  Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r.  w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013 rok.

19

UCHWAŁA Nr XXV/548/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2013–2041.

20

UCHWAŁA NR XXV/547/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17. grudnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego.

21

UCHWAŁA NR XXV/546/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/523/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

22

UCHWAŁA NR XXV/545/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2013 r.

23

UCHWAŁA NR XXV/544/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Samorządowej Rady Miasta Tychy (z późn. zm.).

24

UCHWAŁA NR XXV/543/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.).

25

UCHWAŁA NR XXV/542/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wstąpienia Pana Henryka Droba w miejsce Pani Anny Czagan-Niedbał, w związku z wygaśnięciem mandatu radnej.

Powrót