Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA Nr XXIV/541/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony  parking strzeżony i ich parkowanie.

2

UCHWAŁA NR XXIV/540/2012 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania.

3

UCHWAŁA NR XXIV/539/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Tychy porozumienia z Powiatem Mikołowskim w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadań publicznych z zakresu prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Powiatu Mikołowskiego.

4

UCHWAŁA NR XXIV/538/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/379/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”.

5

Uchwała Nr XXIV/537/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013 zatwierdzonym Uchwałą Nr 0150/XXXV/808/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r.

6

UCHWAŁA NR XXIV/536/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

7

UCHWAŁA NR  XXIV/535/12 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/472/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

8

UCHWAŁA NR XXIV/534/12 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Nowej i ul. Żorskiej.

9

UCHWAŁA NR XXIV/533/12 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Zacisze i ul. Beskidzkiej.

10

UCHWAŁA NR XXIV/532/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Teatr Mały w Tychach”.

11

UCHWAŁA NR XXIV/531/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

12

UCHWAŁA Nr XXIV/530/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.

13

UCHWAŁA Nr XXIV/529/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

14

UCHWAŁA Nr XXIV/528/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

15

UCHWAŁA NR  XXIV/527/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia z Miastem Bieruń o przyjęciu do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznym.

16

UCHWAŁA NR XXIV/526/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

17

UCHWAŁA NR XXIV/525/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2013-2015 w mieście Tychy”.

18

UCHWAŁA NR XXIV/524/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu i nadania nazwy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Tychach.

19

UCHWAŁA NR XXIV/523/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

20

UCHWAŁA NR XXIV/522/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040.

21

UCHWAŁA NR  XXIV/521/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

22

UCHWAŁA NR XXIV/520/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

23

UCHWAŁA NR XXIV/519/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012r.   w sprawie zmiany uchwały Nr XV/304/12 Rady Miasta Tychy z dnia  26 stycznia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda".

24

UCHWAŁA NR XXIV/518/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr XIV/280/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów kolejowych na trasie Tychy Miasto – Katowice, Katowice – Tychy Miasto w roku 2012.

25

UCHWAŁA NR XXIV/517/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLII/972/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Tychach zmienionej uchwałą Nr 0150/XLVII/1058/10 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2010 roku, zmienionej uchwałą Nr XIII/257/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 roku.

26

UCHWAŁA NR XXIV/516/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/723/2001 z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59.

27

UCHWAŁA NR XXIV/515/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania.

28

UCHWAŁA NR XXIV/514/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  0150/III/19/10 RADY MIASTA TYCHYz dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy (z późn. zm.).

29

UCHWAŁA NR XXIV/513/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Samorządowej Rady Miasta Tychy, zmienionej Uchwałą Nr XV/302/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 r.

30

UCHWAŁA NR XXIV/512/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnej Pani Anny Czagan-Niedbał.

31

UCHWAŁA NR XXIV/511/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.).

32

UCHWAŁA NR XXIV/510/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  0150/III/19/10 RADY MIASTA TYCHYz dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy (z późn. zm.).

Powrót