Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXIII/509/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XXIII/508/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012r.  w  sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XXXII/724/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy.

3

UCHWAŁA NR XXIII/507/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

4

UCHWAŁA NR XXIII/506/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej  w Tychach, ul. Mikołowska 122.

5

UCHWAŁA NR XXIII/505/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przy ul. Batorego 57.

6

UCHWAŁA NR XXIII/504/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/345/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów.

7

UCHWAŁA NR XXIII/503/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/344/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów.

8

UCHWAŁA NR XXIII/502/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia  25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  2013 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

9

UCHWAŁA NR XXIII/501/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2013 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

10

UCHWAŁA NR XXIII/500/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040.

11

UCHWAŁA NR XXIII/499/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

12

UCHWAŁA NR XXIII/498/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25. października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego TYSKI SPORT Spółki Akcyjnej w Tychach.

13

UCHWAŁA NR XXIII/497/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr XIV/280/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów kolejowych na trasie Tychy Miasto – Katowice, Katowice – Tychy Miasto w roku 2012.

14

UCHWAŁA NR XXIII/496/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia  w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

15

UCHWAŁA NR XXIII/495/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/421/12 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2012 r.

Powrót