Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XV/329/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Volkswagen Polo na własność miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XV/328/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

3

UCHWAŁA NR XV/327/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie świadczenia przez Gminę Tychy działalności w zakresie telekomunikacji .

4

UCHWAŁA NR XV/326/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy.

5

UCHWAŁA NR XV/325/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26. stycznia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego.

6

UCHWAŁA NR XV/324/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26. stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Tychy prowadzenia publicznego zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego.

7

UCHWAŁA NR XV/323/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

8

UCHWAŁA NR XV/322/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

9

UCHWAŁA NR XV/321/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy.

10

UCHWAŁA NR XV/320/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy” przyjętego uchwałą Nr 0150/745/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy”.

11

UCHWAŁA NR XV/319/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IV/46/11 Rady Miasta  Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy.

12

UCHWAŁA NR XV/318/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/286/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.

13

UCHWAŁA NR XV/317/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/271/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.

14

UCHWAŁA NR XV/316/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Barona 30 hipoteką.

15

UCHWAŁA NR  XV/315/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

16

UCHWAŁA NR XV/314/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Żorskiej.

17

UCHWAŁA NR XV/313/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców.

18

UCHWAŁA NR XV/312/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Własny biznes”.

19

UCHWAŁA NR XV/311/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Tychy a Gminą Bieruń dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania.

20

UCHWAŁA NR XV/310/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r.  w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr X/200/11 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2011 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2011/2012.

21

UCHWAŁA NR  XV/309/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 1  im. Gustawa Morcinka w Tychach przy ul. H.K. Wejchertów 20.

22

UCHWAŁA NR XV/308/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” S.C. Mieszko Bałys, Izabela Leśkiewicz – Piela, Wiesław Piela na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków, obejmującej terapie grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin w roku 2012.

23

UCHWAŁA Nr XV/307/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040.

24

UCHWAŁA Nr XV/306/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

25

UCHWAŁA NR  XV/305/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/228/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

26

UCHWAŁA NR XV/304/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny „Andromeda”.

27

UCHWAŁA NR XV/303/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

28

UCHWAŁA NR XV/302/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IV/25/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Samorządowej Rady Miasta Tychy.

29

UCHWAŁA NR XV/301/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/III/19/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. dotyczącej wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.

30

UCHWAŁA NR XV/300/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej.

31

UCHWAŁA NR XV/299/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Innowacji i Cyfryzacji Administracji Samorządowej.

Powrót